Muzikoterapie 2017

Muzikoterapii realizujeme v centru Muzikohraní již od roku 2010 a stále o ni narůstá zájem. Mezi účastníky muzikoterapeutických setkání patří převážně osoby se zdravotním postižením, např. lidé s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, lidé s autismem, kombinovaným postižením. 

Muzikoterapie je expresivní terapie, využívá hudby a zvuků k podpoře osobního rozvoje klientů. Hudba si nachází cestu komunikace i beze slov, umožňuje sebevyjádření, podporu sebedůvěry, i podporu relaxace a rovnováhy.

Díky muzikoterapii uživatele zažívají nové podněty v oblasti vnímání hudby, mají možnost se seznamovat s netradičními hudebními nástroji a sami na ně hrát. Muzikoterapie podporuje socializaci, uživatelé se dostávají do nového prostředí.

Mezi hlavní cíle muzikoterapie patří podpora komunikace (práce s neverbální komunikací), senzorické integrace, rozvoj koordinace a motoriky, dále v oblasti emocí napomáhá vyjadřování emocí a jejich pochopení, uvolnění napětí. Budování důvěry, vzájemného respektu a spolupráce je ve skupinové muzikoterapii podporováno společnou aktivitou a sdílením. V neposlední řadě zde hraje roli aktivní trávení volného času a prostor pro seberealizaci.

Muzikoterapie v zařízeních a centrech je vhodná pro imobilní uživatele a uživatele s těžkou a hlubokou mentální retardaci, kteří mají z důvodů svého zdravotního stavu omezený přísun podnětů z vnějšího světa. Muzikoterapie je cestou k naslouchání, sdílení a společnému prožití přítomnosti s využitím hudby.

Muzikoterapie přináší zvukové, vibrační a taktilně – haptické stimuly. Zde je využívána receptivní forma muzikoterapie. Její cílem je relaxace, zprostředkování hudebního zážitku, neverbální komunikace a společné prožitek „tady a teď“. Je možné ji realizovat v centru Muzikohraní, v domácím prostředí klienta, v zařízeních a centrech – v muzikoterapeutické místnosti, ale také v místnosti Snoezelen.

Hudební nástroje z přírodních materiálů umožňují uživateli prožít si zkušenost s vibracemi a rezonancí zvuku. Hudba je realizována živě na muzikoterapeutické hudební nástroje, skupinovou či individuální formou.

Muzikoterapie podporuje budování mezilidských vztahů, důvěru, působí na smyslové vnímání a vytváří bezpečný prostor pro pozitivní emocionální prožívání.

Obsahem muzikofiletického programu jsou zážitkové aktivity a prožívání hudby, ve kterých jsou uplatňovány některé muzikoterapeutické principy  a zásady.

***

1. Muzikoterapie a muzikofiletika – skupinová

Místa realizace:

  • v centru Muzikohraní v Ostravě
  • v zařízeních (pro imobilní uživatele a uživatele s těžším mentálním, smyslovým i tělesným postižením) – přímo na pokojích nebo v místnostech

2. Muzikoterapie individuální

Místo realizace

  • v centru Muzikohraní v Ostravě
  • v zařízeních (pro imobilní uživatele a uživatele s těžším mentálním, smyslovým i tělesným postižením) – přímo na pokojích nebo v místnostech
  • v domácím prostředí klienta

Poděkování

V roce 2017 jsme přijali finanční podporu od Statutárního města Ostravy, od městského obvodu Ostrava – Mar. Hory a také od Nadace ČEZ.

Díky této finanční podpoře zlepšujeme kvalitu poskytování služeb muzikoterapie a zvyšujeme tak možnosti využití pro větší počet klientů, jak pro skupinovou, tak i pro individuální muzikoterapii. Děkujeme za přispění všem spolupracujícím subjektům. Tím se výrazně podpoří možnosti využití muzikoterapie pro osoby se zdravotním postižením.

Nadace ČEZ podpořila činnost sdružení v příspěvku na provoz a vybavení muzikoterapeutické místnosti v roce 2017. 

 

Zatím žadný komentář

Napiš komentář

You must be logged in to post a comment.